Gebruiksvoorwaarden – Apotheek Maasduinen – Bergen lb

Apotheek Maasduinen

Keulerstraat 30a 5854BZ Bergen lb Tel:0485-348100 Fax:0485-344964

Gebruiksvoorwaarden

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden
In depot genomen d.d. 5 september 2001

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

KNMP

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. gevestigd te
·s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te •s-Gravenhage onder nummer 40409373

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten terzake van koop, koop op afstand, zeals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

2. lndien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patient/client door de apotheker is besteld, dan wel is bereid, is de patient/client verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst.
3. lndien een product door de apotheker in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheker wordt teruggegeven.

Betalingsvoorwaarden

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patient/client aan de apotheker met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum.

5. Voorzover de apotheker zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar, behoudt de apotheker het recht om van de patient/client betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patient/client dient alsdan te geschieden binnen 30 dagen nadat de apotheker een betalingsverzoek heeft gedaan.

6. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de apotheker zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten conform het incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van de apotheker op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

7. Behoudens tegenbewijs strekken de apothekersdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en-geschillen

8. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.Aldus ondertekend te 's-Gravenhage op 4 september 2001

Dhr H.H.J. Allart
plv secretaris-penningmeester  KNMP